ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนชุมชนศิลาแลง เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2465   เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชันประถมศึกษาปีที่ 4
         ปีการศึกษา 2512 ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร  พ.ศ. 2503  จึงเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนประชาบาล ” มาเป็น โรงเรียน “ศิลาแลง” 
         ปีการศึกษา 2519 โรงเรียนได้รับคัดเลือก  จากอำเภอปัว  เพื่อเสนอชื่อให้เป็นโรงเรียนชุมชน  ตามโครงการของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนชุมชนศิลาแลง”
         ปีการศึกษา 2535  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาจนถึงปัจจุบัน
         ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียน 283 คน มีห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้อง ครูและบุกคลากรทางการศึกษา  24 คน ธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน ครูผู้ดูแลหอพัก 4 คน นักการภารโรง 1 คน  มีหมู่บ้านในเขตบริการทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านเฮี้ย บ้านศาลา บ้านดอนชัย บ้านตีนตก บ้านฝาย บ้านหัวดอย บ้านหัวน้ำ และบ้านนาแล