วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                   “โรงเรียนชุมชนศิลาแลงจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา  สุขภาพกายดี จิตดี มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม และเป็นสากล”
 
 
ปรัชญาโรงเรียน
นัตถิปัญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
 
คำขวัญ
“เรียนดี มีสุขภาพสมบูรณ์  เพิ่มพูนคุณธรรม”
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส สร้างกาย จิต สังคม ปัญญา ๖ มิติชีวิต สู่วิถีชีวิตคนดีศรีชุมชนศิลาแลง