พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
     1) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนดีมีปัญญา อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลกที่ดี  
    2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานสากล เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาความฉลาดด้านสุขภาวะ
    3) พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
    4) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน
    1. พัฒนานักเรียนมีสุขภาพกายดี จิตดี เป็นคนดี มีปัญญา มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ คนตรี กีฬาและนันทนาการ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   
    2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตมีความฉลาดด้านสุขภาวะ และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
   3. พัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้  4  ประการ  (Four Pillars of Education) คือ การเรียนรู้เพื่อรู้ (Learning to Know)การเรียนรู้เพื่อทำให้ได้ ปฏิบัติได้(Learning to do)การเรียนรู้เพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข(Learning to be)และการเรียนรู้เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข(Learning to live with the others)
   4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีศักยภาพเป็นพลไทยและพลเมืองโลกโดยใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
   6. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง เป็นบุคคลแห่งการเรียน
   7. มุ่งเน้นการใช้ ICT สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
   8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
   9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอ มีคุณภาพ
   10. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
   11. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
   12. สร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับวัด บ้าน โรงเรียน(บวร) อย่างหลากหลาย
   13. มีทรัพยากรบริหารเหมาะสมพอเพียง