เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช โรงเรียนชุมชนศิลาแลง
“””””””””””””
ชุมชนที่เข้มแข็ง  ศิลาแลงแข็งแกร่งดังภูผา
ศิลาแลงจิตแจ่มใส  ศิลาแลงสุขสบาย
นักเรียนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้  เราเชิดชูคุณธรรมประจำใจ
เราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง จะปรองดองเป็นเหนึ่งเดียวดังชาวสวรรค์
จะฝึกตนให้เป็นคนอัศจรรย์  เป็นผู้นำมีเป้าหมายความเป็นทีม
ชุมชนศิลาแลง  ศิลาแลงแข็งแกร่งดังภูผา
ศิลาแลงจิตแจ่มใส  ศิลาแลงสุขสบาย
นักเรียนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้  เราเชิดชูคุณธรรมประจำใจ
เราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง จะปรองดองเป็นเหนึ่งเดียวดังชาวสวรรค์
จะฝึกตนให้เป็นคนอัศจรรย์  เป็นผู้นำมีเป้าหมายความเป็นทีม
Solo
*ศิลาแลง  จิตอาสา  ศิลาแลง  จรรยางาม
*ศิลาแลง  จิตอาสา  ศิลาแลง  จรรยางาม
เราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง  จะปรองดองเป็นเหนึ่งเดียวดังชาวสวรรค์
จะฝึกตนให้เป็นคนอัศจรรย์  เป็นผู้นำมีเป้าหมายความเป็นทีม
เป็นผู้นำมีเป้าหมายศิลาแลง
 
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.09 MB