ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ธุระอบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางชวนพิศ เพาะจะโป๊ะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าวิชาการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐภาส์ ทะสี
ตำแหน่ง : กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ จูมปา
ตำแหน่ง : กลุ่มงานบริหารบุคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา จูมปา
ตำแหน่ง : กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :