กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐภาส์ ทะสี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุฑามณี คาโน
ครู คศ.2