กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชวนพิศ เพาะจะโป๊ะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ