กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปวีณา แก้วตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย