คณะผู้บริหาร

นายวิทยา ธุระอบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา