กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

นายสุมิตร ไชยบุญเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียน