กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนพรัตน์ จูมปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ