กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปิ่นทิพย์ หาญยุทธ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์