กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมควร กะรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ