กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชำนาญ ชาวแหลง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ